Staples Heavy Duty

Rexel Odyssey Staples HDuty 13/92 500
Rexel Odyssey Staples HDuty 13/92 500

AMD Code: 751050

Retail Price: €14.95
Rexel Staples Heavy Duty 23/10mm 1000s
Rexel Staples Heavy Duty 23/10mm 1000s

AMD Code: 756587

Retail Price: €5.25
Staples Heavy Duty 23/13mm Bx1000
Staples Heavy Duty 23/13mm Bx1000

AMD Code: 4123

Retail Price: €4.49
Staples Heavy Duty  23/6mm Bx1000
Staples Heavy Duty 23/6mm Bx1000

AMD Code: 4120

Retail Price: €1.79
Staples Heavy Duty  23/8mm Bx1000
Staples Heavy Duty 23/8mm Bx1000

AMD Code: 4121

Retail Price: €2.29
Staples Heavy Duty 23/10mm Bx1000
Staples Heavy Duty 23/10mm Bx1000

AMD Code: 4122

Retail Price: €2.49
Staples Heavy Duty 23/17mm Bx1000
Staples Heavy Duty 23/17mm Bx1000

AMD Code: 4125

Retail Price: €2.99
Staples Heavy Duty 23/24mm 1000s
Staples Heavy Duty 23/24mm 1000s

AMD Code: 4128

Retail Price: €5.99
Staples Heavy Duty 23/20mm 1000s
Staples Heavy Duty 23/20mm 1000s

AMD Code: 4126

Retail Price: €3.21
Etona No23 Staples Heavy Duty 17mm Bx1000
Etona No23 Staples Heavy Duty 17mm Bx1000

AMD Code: 6222

Retail Price: €4.99